Manifesten

MANIFEST 2014 * HET LEVEN ALS KUNSTWERK

Twee mensen verbonden door de droom – het leven te leven als een uniek avontuur – gebaseerd op de aloude levensvragen: Wie ben ik, Wat is de zin van het leven en Hoe geef ik dit leven vorm.
Als alchemisten zoeken zij naar fundamentele wordingsprocessen van het leven, naar een nieuwe symbiose tussen economie en spiritualiteit, tussen cultuur en natuur, tussen Oosters en Westers denken, tussen individu en maatschappij, hetgeen uitmondt in een verbindende universele beeldtaal.
Deze ontdekkingsreis is uitgegroeid tot een poëtisch manifest van de Changing Awareness. Een verslag van de betekenisgeving aan leven en werk, de groei naar een nieuw mens en wereldbeeld.  

Als beeldend kunstenaars zien zij de Mens als een unieke Bloem op de ‘Wereldakker’ aarde.
Het Zaai- kunstproject ‘Which Flower are You?’ met 99.999 Bloemstickers in 11 talen is een ludieke oproep aan de wereld ons te verbinden en samen het leven weer schoonheid en betekenis te geven.
De Mens een Bloem – als wonder van de schepping – is een poëtische metafoor en een uitnodiging om samen tot bloei te komen en het Leven te leven als Kunstwerk. Leven vanuit je hart, het leven als kunstwerk, zij noemen dit Quantum-Art.

‘In diepste wezen is de Mens een Bloem in de Metafysische Tuin van de Wereld’.

MANIFEST FEMALE ENERGY 2010

video: Invitation to Oprah Winfrey the 6th Golden Plant
See:  The Unifying Field project

MANIFEST FEMALE ENERGY 2010

In het wonder van de schepping manifesteren zich Vrouwelijke en Mannelijke energie – Evolutionair gezien een vondst van de Schepper, immers het spanningsveld tussen deze beide energieën blijkt een onuitputtelijke bron van scheppingskracht.
In de oudste geschiedenis was de Grote Moeder het symbool voor de sacrale energie van de mensheid. De Vrouw als Godin, als opperste symbool van vruchtbaarheid en scheppingskracht, verloor in de loop van de geschiedenis haar matriarchale status aan een zich steeds sterker op de voorgrond dringend patriarchaal mannelijk Godsbeeld.
De wereld van de kunst en de religie biedt een helder en fascinerend beeld van deze ontwikkeling in het menselijk denken en handelen. Hier zien we de Vrouw ’gelauwerd en bezongen’ en op een voetstuk geplaatst, maar ontdaan van haar identiteit en bewegingsvrijheid.
In het begin van de vorige eeuw en later in de ‘60-tiger en ’70-tiger jaren manifesteert zich met name in Europa, steeds duidelijker de vrouwenbeweging. De Vrouw wil zich bevrijden van de patriarchale samenleving en zich als een zelfstandig en evenwaardig individu gerespecteerd zien.
In het perspectief van de tijdgeest zien we dat de Vrouw door haar heldere directheid, openheid, compassie en oorspronkelijke, creatieve benadering van de dagelijkse werkelijkheid zich steeds nadrukkelijker profileert en zich krachtig een weg zoekt in de huidige complexe samenleving. De intrede van de grensoverschrijdende mogelijkheden van het Wereld Wijde Web speelt hierbij een belangrijke rol.
We zien dat deze signalen zich over de hele wereld verspreiden en constateren dat Vrouwen meer en meer de durf en het lef hebben om bestaande maatschappelijke structuren te doorbreken. Zij zoeken naar nieuwe wegen in de vormgeving van hun leven, op de bres voor een meer humane, meer harmonische samenleving. Hun daadkracht en inventiviteit vervangt in toenemende mate de heersende en beheersende patriarchale culturen.
Vrouwen vormen een belangrijke factor in het openen van poorten naar een nieuwe samenleving. Indien Vrouwen over de wereld hun specifieke Vrouwelijke kracht verbinden, zullen zij in staat zijn de geschillen en langlopende haatgevoelens in de wereld op een geheel eigen wijze te benaderen en mogelijk te elimineren of op zijn minst te reduceren.
Evolutionair gezien vraagt de toekomst van de aarde om een nieuw mondiaal elan; de quantum-sprong van de bewustwording dat alles met alles verbonden is. Het bewustzijn wordt een deelnemend bewustzijn, een overgang van individueel naar universeel denken, van Ik naar Wij. Hier ontstaat een nieuwe ruimte waarin de vrouwelijke en Mannelijke energie elkaar evenwaardig kunnen inspireren om te groeien naar een nieuwe krachtige
en creatieve spirituele wereldorde.
Het leven als een unieke uitdaging van de Schepping – Het leven als Kunstwerk, Het Leven als Quantum-Art. De Mens als Bloem op weg naar een Nieuwe Renaissance.
De Tempelhof, Winssen The Netherlands

Huub_en_Adelheid

MANIFEST 2005

De liefde voor het leven
werd een herontdekkingsreis
van de goddelijke natuur
in onszelf en om ons heen.
De natuur manifesteerde zich
als een spirituele inspiratiebron.
Spiritualiteit bleek de adem
van het leven zelf.
De liefde voor het leven bracht
een bewustwordingsproces op
gang dat wij met de wereld willen delen.
De Kiemplant en de grote Gouden
Plant groeien uit tot ultieme tekens
van een nieuw Mens- en Wereldbeeld.
Zij zijn deel van de universele tekens
van het verlangen om open te gaan
en te groeien naar het licht.
De mens als Quantum-Art.
In diepste wezen is de mens als een
bloem in de ‘Metafysische Tuin’
van de wereld.
Staande op de drempel van een
nieuwe renaissance, willen wij
graag een van haar tuinmannen zijn.
de Tempelhof, Winssen, 2005

 

 

MANIFEST 17 juli 1995

Op weg naar zijn vriend Thomas More, de schepper van Utopia, schreef Erasmus ‘De lof der zotheid’ (1509-1511). Dit boek evenals ‘Het hermetisch zwart’ van Marguerite Yourcenar waren voor mij belangrijke momenten van herkenning. Hoewel ik mijzelf een Utopia droom, herken ik de realiteit van Erasmus, maar voel me ook zeer verwant aan Yourcenar in haar signaleren van de menselijke drijfveren in tijd en ruimte. In ons werk en leven proberen we uit de chaos en illusie de grenzen van het bestaan af te tasten, de werkelijkheid achter de werkelijkheid te onderzoeken. Daardoor ben ik voortdurend onderweg vol twijfels en aarzelingen.
Ik voel me als een quantumfysicus, zoekend naar inzicht in de fundamentele wordingsprocessen. In dit verlangen naar ordening, word ik als het ware steeds opnieuw geboren. Er groeit een sterke universele betrokkenheid, die ik als pure metafysica ervaar. We bewegen ons dan ook niet als kunstenaars die kunst maken, maar als alchimisten op zoek naar de symbiose tussen spiritualiteit en economie, tussen cultuur en natuur, tussen oosters en westers denken, tussen individu en maatschappij. Het is niet zozeer een visie op de werkelijkheid als zodanig, maar de werkelijkheid als illusie, de illusie als werkelijkheid.
Adelheid en ik noemen dit Quantum-Art. Het bewustzijn wordt daarin een deelnemend bewustzijn, een overgang van individueel naar universeel denken; van ik naar wij. Men ervaart dat spiritualiteit de werkelijke motor is van alle leven, de gouden draad die alles en allen met elkaar verbindt. Dit brengt een proces tot ontwikkeling waarin kunst fundamentele mogelijkheden biedt als brug tussen deze ontluikende spiritualiteit en de huidige materialistische economie. Ons werk is een manifest van een voortdurende bewustzijnsverandering als een natuurlijke behoefte een wezenlijke bijdrage te creëren in het groeien naar een universele wereldorde. Het is een illusie niet in de illusie te geloven.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren