Mens sana in corpore sano: "a healthy mind in a healthy body". Begin jaren ’80 ontstaat het conceptuele kunstwerk Anima Mundi, als keerpunt in het Westers materialistisch denken. Dit monumentale kunstwerk roept op tot bewustwording in de wetenschap dat wij deel zijn van de natuur. De kunstenaars nodigen landschapsarchitecten van Staatsbosbeheer uit om vanuit hun visie op de nieuwe natuur, de Anima Mundi als stilte-plek in het Nederlandse landschap te integreren. Een 13tal bijzondere locaties variërend van het Eiland Pampus tot het Mali-veld in Den Haag werden geïnitieerd. Anima Mundi -metafoor voor Ithaka, de ‘reis van ons Leven’ – wil inspireren, verbinden en “wakkerschudden” richting grote transformatie, richting een nieuw universeel bewustzijn. Anima Mundi is een non-profit project en staat los van enige politieke, religieuze of ideologische levensbeschouwing.

Zie animatie: https://www.youtube.com/watch?v=qzxSChV487Y

Anima Mundi * “Ziel van de Wereld”
Rechters van de tijd/ Raad der Wijzen

Het kunstwerk Anima Mundi, letterlijk vertaald  “Ziel van de Wereld” is geïnspireerd op de Griekse Agora of Stoa. Een zuilen-galerij waar de mensen destijds bij elkaar kwamen om te filosoferen over het leven of om even tot zichzelf te komen.

Anima Mundi is een open kunstproject en om het te beleven moet de bezoeker door de machtige toegangspoorten die leiden naar een monumentale galerij van 2 x 7 rechters die je vanaf  hoge zetels gadeslaan. Deze vergadering over de Geest van de Tijd met de oneindige lucht boven je, doet je beseffen dat je deel uitmaakt van iets groters. Je voelt de verbinding met de aarde en maakt deel uit van het universum, je beleeft de stilte en de schoonheid en dat alles met alles is verbonden. De verwondering over wat er met je gebeurt, nodigt uit tot bezinning, het jezelf stellen van de 3 grote levensvragen; Wie ben ik?
 – Wat is de zin van Mijn leven? – 
Hoe geef ik mijn leven hier op aarde vorm?

Zo stellen de kunstenaars zich de beleving van Anima Mundi voor. Het is bedoeld als   ‘vrije’ plek tussen hemel en aarde, een hedendaagse universele open tempel, voorbij religies, waar mensen worden opgeroepen hun hart te openen. Anima Mundi nodigt ons uit om mede-schepper te zijn op onze aarde en de verantwoordelijkheid te nemen die bij de Nieuwe Aarde past.
Anima Mundi laat je verlangen om wereldwijd samen tot bloei te komen en onze aarde weer gezond en leefbaar te maken voor iedereen. Anima Mundi is een monument van het keerpunt in het Westers materialistisch denken: de Quantum-sprong naar een nieuwe begeesterde Mens en een nieuwe bezielde Aarde, een plek waar jouw “IK” een “WIJ” wordt !

I want to explore my human existence  * Plato, Erasmus, Da Vinci

Wie ben ik?
 – Wat is de zin van Mijn leven? – 
Hoe geef ik mijn leven hier op aarde vorm?

Anima Mundi geeft, als eigentijdse Agora, de gelegenheid aan mensen om zich tijdelijk te onttrekken aan de wereld om hen heen. Door de geschiedenis heen zijn er altijd bijzondere en betekenisvolle stilte-plekken ontstaan, waar mensen de schoonheid, verwondering en zichzelf vinden om zich te bezinnen.  Als je door de open poorten van de Anima Mundi loopt, zie je aan weerszijden 7 monumentale Zetels waarop mensachtige figuren zetelen – de 7 zuilen van Wijsheid. Samen vormen ze een soort vergadering van rechters over de geest van de tijd; “hoe nu verder met de wereld en de mensheid”. Een van de figuren buigt het hoofd en vraagt daarmee om antwoorden op de 3 grote levensvragen: 
Wie ben ik? Wat is de zin van mijn Leven? en hoe geef ik mijn Leven vorm? 
 Hier ontstaat de bewustwording dat in het wonder van de schepping alles met alles verbonden is. Deze bewustwording noemen wij de Quantum-sprong en is verbeeld in de gebogen knop, waarin de verbeelding, de creatieve scheppingskracht van de mens centraal staat. Op de rugzijden van de Zetels zullen in de loop der jaren korte uitspraken van hedendaagse filosofen over de veranderingsprocessen in de wereld worden aangebracht. In het midden van de tempelvloer ligt de universele Bloem, hier komen alle culturen samen.


De 2 identieke Architecturale poorten staan voor de oneindigheid, het spanningsveld tussen hemel en aarde in het evolutionaire spel van tijd en ruimte. Het materiaal van het kunstwerk is Corten-staal, deze duurzame staalsoort heeft de kleur van de aarde.

In de geschiedenis van de mensheid speelt de mannelijke en de vrouwelijke polariteit een essentiële rol. De Anima en de Animus zoeken volwaardige harmonie. Op de rugleuningen van de zetels ontstaan in de loop der tijd korte uitspraken van 6 mannelijke en 6 vrouwelijke briljante geesten uit het veld van de Changing Awareness. De 2 middelste Zetels blijven onbeschreven. Bij de quotes kunnen we denken aan inspirators als Karen Armstrong, de Dalai Lama, Nelson Mandela, Ervin Laszlo, Lynne Mc Taggart e.a. als spiegel van de ziel, als geest van de tijd.

Zo groeit Anima Mundi uit tot een universele hedendaagse contemplatieve ontmoetingsplaats, een Agora of Stoa, zoals ook Stonehenge, Eastern Island, Auroville India, The Gates van Christo en de pelgrimage Santiago Di Compostella.

Anima Mundi – “Ziel van de Wereld”: een inspirerende krachtcentrale van de 21e eeuw, de verbeelding van de groei naar een nieuw mens- en wereldbeeld, naar een Nieuwe Renaissance.

Lees meer

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lees Filosofische bespiegeling Anima Mundi, door Benedict Broere
Bloem, Mens, Gouden Plant, kunstenaars Huub & Adelheid Kortekaas, Zaailing, Unifying Field, Metafische Tuin,
Bloem / Mens / Gouden Plant

 

Filosofische bespiegeling Anima Mundi, door Benedict Broere, 2021

Anima Mundi

Ziel van de Wereld. Rechters van de tijd

Over de Anima Mundi, een tempel van de 21e eeuw, als

krachtcentrale van de groei naar een nieuw mens- en wereldbeeld

Voor menigeen in de huidige cultuur met z’n overwegend materialistisch wereldbeeld zullen de woorden Anima Mundi de gedachte oproepen van iets dat mogelijk in een ver verleden van belang is geweest, maar dat nu geen rol meer speelt. Toch betreft het een concept dat met het wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen eeuw weer actueel is geworden, want dit onderzoek toont een wereld die in algemene organisatie dermate ingenieus in elkaar steekt, dat het er zeer op lijkt dat er denken aan ten grondslag ligt, ziel, geest, creativiteit, en dat aldus heel de natuur de creatie is van een Anima Mundi, een wereldziel.

In de filosofie zie je de idee van de Anima Mundi voor het eerst bij Plato, die spreekt over de goden als onsterfelijke wezens, toegerust met een ziel en een lichaam. Hij wijst daarvoor naar planeten en andere hemellichamen, en ziet dan de wereld als geheel, de levende kosmos, als de grootste god, de Anima Mundi.

Ook spreekt hij van de Idee van het Goede, de hoogste Idee of Vorm in de hiërarchie van Ideeën. Het is het onveranderlijk principe dat aan de basis ligt van het bestaan van alle kosmos. Inzicht in deze idee is van belang voor het bestaan in harmonie met de kosmos, voor het gedijen in die kosmos.

Breng je beide concepten tezamen, dat van de Anima Mundi en dat van de Idee van het Goede, dan verschijnt er het volgende beeld van de werkelijkheid, zoals verwoord door de filosoof Fernand Bossier:

“Immanent in de wordende kosmos is alleen de goddelijke wereldziel, die de gehele kosmos animeert, ordent en leidt vanuit een gaaf inzicht in de onveranderlijke Vorm.”

(H. Berghs [red.], Denkwijzen 4, p. 31).

In de Stoa, een filosofische school die zich ontwikkelt parallel aan de academie van Plato, spreekt men in navolging van de filosoof Heraclitus van de Logos, een concept dat nauw verwant is met de platoonse Idee van het Goede. De filosoof R. Bakker geeft de volgende typering van deze filosofie:

“De gehele natuur is een zichtbare uitdrukking van een goddelijke voorzienigheid, de logos of wereldrede. De menselijke geest heeft zijn oorsprong in de goddelijke logos; daarom ontwikkelt hij zich niet alleen spontaan overeenkomstig de natuur, maar hij vermag op zijn gebied de goddelijke werkzaamheid te imiteren.”

(Lof en daad, geluk en rede in het Griekse denken, p. 129)

Het concept van de Idee of Logos, dat ook wordt aangeduid met woorden als Sophia, Maat en Rede, is van grote invloed op het geestelijk leven. Zo heeft het een centrale rol in het christendom (In den beginne was het Woord, de Logos…) en wordt het in theologie en filosofie verder uitgewerkt door o.a. Thomas, Cusanus, Spinoza, Kant en speciaal ook Hegel.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel is een filosoof die leefde in de eerste helft van de 19e eeuw, maar in zijn filosofie grijpt hij terug op Griekse en op ook christelijke noties. Hij ziet het bestaan als beginnend vanuit de Logos, een ontplooiing van ziel of geest, een groot zich ontwikkelend Leven. De historicus en filosoof Johannes Hirschberger schrijft hierover:

“Vooral in het Johannesevangelie vond Hegel, wat voor zijn eigen denken kenmerkend zou worden: de gelijkstelling van God, geest, waarheid, leven, weg. De Logos van het Johannes-evangelie is de aanvang van alles, is God…”

“Deze levende God wil hij in zijn systeem voor ogen voeren. Hij is de ziel van het universum en het leven van het leven. Dit ‘Leven’ is het domein van Hegels filosofie.”

Hegel denkt zich aldus een ontwikkeling die overeenkomt met die welke centraal staat in het christendom, namelijk de wending van het goddelijke naar het menselijke. Nogmaals Johannes Hirschberger:

“… alles is door de Logos geschapen; hij is het licht der wereld, hij daalt af in de wereld, wordt vlees, opdat allen die geloven kinderen Gods zullen worden. Ditzelfde zegt Hegel van de idee. Ook de idee is de aanvang van alles, zij is geest, God, zij wordt vlees in de natuur, treedt ‘buiten zichzelf’, is het licht en het leven van de wereld…”

(Beknopte geschiedenis van de filosofie, p. 166-167)

Met deze filosofie van Hegel verschijnt dus de kosmos als een levend en bezield geheel, een Anima Mundi die zich ontplooit vanuit een oorspronkelijke Idee, en waarin wij mensen opkomen als voortzettingen ervan, als medescheppers of cocreatoren van de kosmos. 

Hiermee verwante denkbeelden zijn te vinden in de Oosterse filosofie, wat betreft het de wereld gevat zijn in een groot denken, en dat je als mens integraal deel bent van de natuur.

In de filosofie van India zie je bijvoorbeeld het concept ‘Brahman’, het wereldprincipe. Daarover wordt geschreven:   

“Brahman is het absolute. Alles wat bestaat, is Brahman of het heilige Woord, dat niet kan worden verklaard. Het is onvoorwaardelijk en zonder eigenschappen. Het is de wereldziel, die alle zielen omvat, zoals de oceaan alle waterdruppels omvat waaruit hij bestaat.”

(Upanishads; Joachim-Ernst Berendt, Nada Brahma, p. 2)

In de filosofie van China is van groot belang het begrip Tao, de Weg van de natuur. De sinoloog Joseph Needham schrijft over de eerste taoïsten: “Zij legden bijvoorbeeld de nadruk op het één geheel vormen van mens en natuur. Het Tao was de orde van de natuur; je zou kunnen zeggen de immanente godheid. Zij wezen elk onderscheid tussen geest en materie af; hemel, aarde en mens (thièn, ti, zjen) stonden in wederzijdse afhankelijkheid.”

(Allerd Stikker, Tao, Teilhard en Westers Denken, p. 10)

Het betreft allemaal filosofie die verschijnt in het zien van de wereld in een mystiek licht. En in vroeger tijden was dit ervaren algemeen aanwezig in alle culturen. Sinds evenwel het tijdperk van de Verlichting is het op de achtergrond geraakt en is men veel meer de nadruk gaan leggen op een materialistische duiding van de werkelijkheid.

In dit materialisme wordt het religieuze gezien als fantasie en misvatting, een kinderlijk denken. Wat werkelijk bestaat, zo stellen de materialisten, is puur het materiële, het meet- en weegbare, en noties als ‘God’ en ‘Geest’ acht men achterhaald.

Aldus krijgt de cultuur een wending naar het zakelijke, rationele en materiële. De natuur wordt als het ware onttoverd, wordt een ding, materie, machine. Ook mensen worden gezien als machines, als bewegende materie in een mechanistische wereld. En velen voelen zich als vervreemd in een hen afwijzend bestaan.    

Als reactie hierop zie je evenwel de opkomst van de Romantiek, waarin kunstenaars, wetenschappers en filosofen zich uitspreken voor juist weer een bezielde werkelijkheid. De natuur wordt herontdekt als expressie van een leven, wordt gezien in een nieuw religieus perspectief. Hierover schrijft de filosoof Frédéric Lenoir:

“De natuur leeft en laat zich volgens de romantici niet terugbrengen tot een materiële wereld, een tastbare wereld, een wereld die objectief beredeneerd kan worden. Ze is namelijk in wezen de ‘Wereldziel’ (de anima mundi van de oudheid).” (Hoe we de wereld kunnen genezen, p. 187)

Deze visie is zeker ook te vinden in het denken van de toen al zeer beroemde Johann Wolfgang von Goethe, waarover de filosoof Koo van der Wal schrijft: “…dat in de processen van de eeuwig scheppende natuur zich het goddelijke te kennen geeft was zijn diepe overtuiging.” (De symfonie van de natuur, p. 294)

De Romantiek resoneert door tot in de huidige tijd. Zo is het concept van de Anima Mundi te vinden bij bijvoorbeeld de bioloog Rupert Sheldrake: “Er is een kosmische verbeeldingskracht, de verbeeldingskracht van de anima mundi, de ziel van het universum.” (Rupert Sheldrake, Ralph Abraham en Terence McKenna, Trialogen op de rand van het Westers denken, p. 40)

Je zou aldus kunnen zeggen dat het concept Anima Mundi een rol speelt in de filosofie van de Grieken tot in het denken van tegenwoordig, maar dat het marginaal is geworden vanwege het materialisme dat zegt dat het universum niets anders is dan willekeurig tot bestaan gekomen materie.

Dit materialisme veronderstelt dat die materie vanzelf is begonnen te bestaan met de Big Bang, 13,8 miljard jaar geleden, en dat die materie zich vanzelf ontwikkeld heeft tot het huidige universum. In de huidige tijd evenwel, na een eeuw van kwantumfysisch onderzoek, lijkt dit materialisme een irrationele veronderstelling te zijn.

Materie blijkt in meest fundamentele vorm sterk energievolle beweging is die zich voltrekt volgens wiskundige samenhangen. Het is dan heel vreemd om te veronderstellen dat die ordelijke beweging vanzelf is ontstaan en zich vanzelf ontwikkeld heeft tot het complexe universum dat we bewonen.

Is het te verwachten bijvoorbeeld, dat zeesterren en paardenbloemen als vanzelf verschijnen vanuit processen van volstrekte toevalligheid? Is het te verwachten dat vanuit oorspronkelijk energievolle beweging heel toevallig atomen en moleculen verschijnen, en sterren en planeten? Veel logischer lijkt het mij om te veronderstellen dat er een creatief en krachtig denken bij betrokken is, bijvoorbeeld het denken, de verbeelding, het creatieve, dat al sinds Plato wordt aangeduid met woorden als ‘Anima Mundi’.

Het universum suggereert dat wij als kinderen zijn van die Anima Mundi, dat wij als levende en creatieve wezens een afspiegeling en voortzetting zijn van een levende en creatieve kosmos. Ook lijkt het er op dat wij vanuit deze verwantschap in staat zijn de orde van het universum aan het licht te brengen, de wetten en constanten die we kennen van modern wetenschappelijk onderzoek, en uiteindelijk de Idee waar Plato van spreekt, de Idee van het Goede. Inzicht in deze idee kan ons brengen tot gedijen in de kosmos.

Het kunstwerk Anima Mundi wil het denken hierover stimuleren, in het vanuit bestaande religie, filosofie, wereldbeschouwing, reflecteren over een universele spiritualiteit. De Anima Mundi, deze tempel geconcipieerd door Huub en Adelheid Kortekaas, wil een plek zijn voor contemplatie en ontmoeting, een multiculturele krachtcentrale op weg naar universeel mondiaal bewustzijn.

Het toont de Rechters van de tijd als geweten van de wereld, in vergadering gezeten als kiemen en met hoofden als knoppen, die het potentieel symboliseren van wat er mogelijk is aan wereld, een wereld die meer één is en meer in harmonie is met de werkelijkheid.

Die wereld is ons mogelijk te ontwikkelen vanuit bestaande vormen van spiritualiteit, zoals die in de vloer van de tempel is weergegeven in de vorm van symbolen voor jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Het is vanuit deze diversiteit dat het mogelijk is te komen tot een universele spiritualiteit, die is weergegeven met een eigen symbool tussen de andere.

De Anima Mundi probeert daarmee het denken te neigen, te verwonderen en te inspireren tot die mogelijkheid van een nieuwe kijk op de werkelijkheid. Het is als pogen een kwantumsprong te bewerkstelligen in het denken. Dat er plots een moment is van ‘Eureka!’, van ‘Aha!’ en: ‘ik heb het!’ Of van misschien wel mystieke verlichting. Dat je ineens valt in wat er is. Als ware het een ‘ontwaken’, als van de Boeddha (het Sanskriet ‘Boeddh’, waar het woord ‘boeddhisme’ van is afgeleid, betekent ‘ontwaken’).  

In de Anima Mundi is dit verbeeld in de gebogen knop, het gebogen hoofd van één van de Rechters van de tijd, bij wie plots het besef doorbreekt van de enorme samenhang in alles, en van de verbindende bron van alle leven en werkelijkheid.

Is het ons mogelijk een dergelijke sprong te maken? Vanuit het bestaande naar een meer universele spiritualiteit? Is het mogelijk tot een nieuw mens- en wereldbeeld te komen? Dat we ontwaken in een nieuwe Renaissance?

De Anima Mundi lijkt ons naar een zinvol thuis te bewegen, dat we werkelijk thuis zijn in de wereld, en dat we er niet maar als een vreemd voorwerp in verloren zijn, maar dat we kosmos zijn in die Kosmos, creativiteit in die Creativiteit, medeschepper van haar Schepping.

Voor een meer zinvol bestaan is het wenselijk te denken over wat verbindt. Over wat ons verbindt met elkaar en ons allen met de Anima Mundi. Het is goed besef te hebben van ons ingebed zijn in de ziel van de wereld.

Benedict Broere, 2021.

 

 

 

Bewaren

Het ontstaan en groeiproces Anima Mundi

In 1978 bouwen Huub & Adelheid Kortekaas een nieuwe woon- en werkplek ‘De Essenhof’ in Winssen. Vanuit het verlangen naar betekenis-geving plaatsten zij op het nog maagdelijke terrein een drietal Tempels van stralende eenvoud als verwijzing naar de architectonische metafysische kracht van de natuur.  Als alchemisten op zoek naar de fundamentele ordeningsprincipes van de werkelijkheid. De Tempel als concentratiepunt waar natuur en boven-natuur elkaar ontmoeten. Het fenomeen Tempel vormt een poëtisch liefdesspel tussen donker en licht, tussen binnen en buiten, tussen hemel en aarde. Deze eerste 3 Tempels krijgen een grondmaat van 1.80 x 1.80 m: “De Maat van de Mens”.  In de drie tempels planten zij respectievelijk 1, 2 en 3 Knoppen van 1.80 m hoog. Na lang aarzelen wordt de knop in de middelste tempel bekleed met bladgoud. Goud als symbool voor de ontwakende spirituele dimensie van alle leven.
In het verlangen om economie en spiritualiteit dichterbij elkaar te brengen verdelen ze het economische getal 100 in 3 x 33 + 1 en om de scheppende kracht van het getal zichtbaar te maken, leggen zij als rituele daad, 3 akkers aan van elk 33m lengte en 1.80m breed, als paden naar de Tempels. De `Menselijke Maat` en het spanningsveld van ordening en getallen vormt vanaf nu een natuurlijk onderdeel van hun werk.
De Knoppen in de beschermde ruimten van de 3m hoge Tempels groeien in 1982 langzaam van binnen naar buiten en nemen plaats op monumentale Zetels als uitdrukking van de majestueuze dimensie van de natuur. De rugzijden van de eerste Zetels zijn gelijk aan de afmeting van de opening van de Tempels.

Hier ontstaat begin jaren ’80 het conceptuele kunstwerk Anima Mundi, als keerpunt in het Westers materialistisch denken. Het kunstenaarsduo nodigt landschapsarchitecten van Staatsbosbeheer uit om vanuit hun visie op de nieuwe natuur, de Anima Mundi als stilte-plek in het Nederlandse landschap te integreren. Een 13tal zeer bijzondere en heel diverse ontwerpen zagen het licht, variërend van het Eiland Pampus tot het Mali-veld in Den Haag.

 

Animatie Anima Mundi 1995

 

Animatie Anima Mundi 2022

 

 

Culturele ANBI Stichting ANIMA MUNDI

Achtergrond en aanleiding:
Anima Mundi is een eigentijds conceptueel kunstwerk met als doel een inspirerend educatief platform te bieden in het zoeken naar nieuwe antwoorden op de 3 grote levensvragen in het spanningsveld natuur / cultuur: Wie ben ik – Wat is de zin van mijn leven – Hoe geef ik mijn leven vorm?
Anima Mundi, een 66,6m lange open monumentale tempel met 2 x 7 Zetels – als rechters in vergadering over de geest van de tijd – verbeeldt de verwondering van de mens dat hij medeschepper is op deze aarde en de verantwoordelijkheid die dit nieuwe levensgevoel met zich meebrengt. Anima Mundi, een multiculturele krachtcentrale van de groei naar een universeel mondiaal bewustzijn. Een Global Transformation dat een nieuwe energie genereert vanuit het inzicht dat alles met alles verbonden is. De kunstenaars noemen dit Quantum-Art.
Anima Mundi markeert het keerpunt in het Westers materialistisch denken en geeft uitdrukking aan explosieve veranderingsprocessen in de wereld. De gebogen knop in het midden is de Quantumsprong: de verbeelding van het omslagpunt. De 2 identieke poorten staan voor de oneindigheid. Anima Mundi is bedoeld als hedendaagse universele contemplatieve ontmoetingsplaats, geïnspireerd op de Griekse Agora of Stoa, zoals ook Stonehenge, Eastern Island, Auroville India, de Gates van Christo en de pelgrimage Santiago Di Compostella. Naast de rugleuningen van de zetels komen in de loop der tijd korte uitspraken van 6 mannelijke en 6 vrouwelijke briljante geesten uit het veld van de Changing Awareness.
In het midden van de vloer bevindt zich het teken van de universele Bloem waar alle culturen samenkomen en zich in de bron -het Licht- verbinden. Hier wordt jouw ‘IK’ een ‘WIJ’ !

ORGANISATIE / BESTUUR
De bestuurders en beleidsbepalers van de Stichting zullen hun werkzaamheden onbezoldigd en uitsluitend waar dat gewenst en noodzakelijk is op basis van een onkostenvergoeding verrichten. Het onbezoldigde bestuur bestaat uit:

  • Robert-Jan Nieland (voorzitter)
  • Marck Janssen (penningmeester en secretaris)
  • Ingwer de Boer (bestuurslid)
  • René Cruijsen (bestuurslid)

==============

ADVISEURS
Rene Dessing * Dir. SKBL * Dir. Stichting Erfgoed Huis Landfort
Karin Sorbi * CO-CREATOR
Jan Looman * Dir. Jayloo, Board Member Rijcken Group, C.E.O. & major shareholder (T.C.G.)
Adelheid en Huub Kortekaas * Beeldendkunstenaars

DAGELIJKS BESTUUR
Henk Plaizier * Voorzitter Stichting Centrum Management Hart van Beuningen
Adelheid & Huub Kortekaas * Beeldendkunstenaarsduo

BRAINSTORMS RONDE TAFEL / DAGELIJKS BESTUUR
Henk Plaizier * Voorzitter Stichting Centrum Management Hart van Beuningen
Huug Duin * creatieve concepten / ondernemer

OVERIGE GEGEVENS
Secretariaat Stichting Anima Mundi: Klein Paradijs 15 *7361 TD Beekbergen
RSIN: 853949918
KVK: 60529539
IBAN: NL93RABO0304136352
WEBSITE: http://www.anima-mundi.nl,
EMAIL: info@anima-mundi.nl

DOELSTELLING / MISSIE
a)     H
et bekostigen, realiseren, instandhouden, beschermen, exploiteren en promoten van het internationale publieke kunstwerk Anima Mundi, een krachtcentrale van bewustwording en mondiale verbinding, alsmede daarvan afgeleide werken zoals deze in het leven zijn of zullen geroepen worden door het kunstenaarsduo Adelheid & Huub Kortekaas en/of door hen of het bestuur van de Stichting aangewezen derden.
b)     Het ontwikkelen, realiseren en promoten van nationale- en internationale maatschappelijke activiteiten, die direct aan de filosofie van Anima Mundi gerelateerd zijn.
c)     Anima Mundi, als een baken aan de rivier de Waal (Imperial waters), welke het bijzondere karakter van het rivierengebied als grote verbinder extra onder de aandacht brengt.

Het eigen tijdje conceptuele kunstwerk Anima Mundi heeft een belangrijke maatschappelijk relevante betekenis met als doel een inspirerend platform te bieden in het zoeken naar antwoorden op de 3 grote levensvragen in het spanningsveld natuur / cultuur. Een krachtcentrale van de Grote Transformatie, het ’Nieuwe Denken’ , richting een Nieuw Mens en Wereldbeeld, de mens op weg naar een Nieuwe Renaissance.

Anima Mundi is een universele toegankelijke stilteplek, die oproept tot bezinning met de focus op wereldwijde verbinding, respect en zorg voor onze gemeenschappelijke Aarde. Een uitnodiging naar een ‘gezondere, meer verbonden’ samenleving.
De stichting beoogt expliciet niet het maken van winst; eventuele verworven middelen of winst worden aangewend om de bovenbeschreven doelstellingen te realiseren.

VERMOGEN
Artikel 3.
1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
2 Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3 door -Vrienden van Anima Mundi – te initiëren

DOELGROEP
Alle mensen op aarde

PLAN VAN AANPAK
Werkgroep operationeel/ dagelijks bestuur
Adviseurs: René Dessing, Directeur SKBL * kunstenaarsduo Adelheid en Huub Kortekaas,

PLATVORM / COMMITTE VAN AANBEVELING
Uitgenodigd worden o.a. (Geef vooral uw voorstel door !):

STAPPENPLAN
2022 Realisatie Anima Mundi:
 animatiefilm / website
2022 Constructie- en realisatietekeningen * start opbouw
2023 Boek uitgave
2022 / 2023 communicatie
2022 / 2023  realisatie Anima Mundi
2023 Opening najaar

ANBI 
Stichting Anima Mundi is een ANBI geregistreerde non-profit organisatie (RSIN: 853949918). Voor meer informatie kun je de statuten downloaden.

FINANCIËLE VERSLAGEN

Download hier het Financieel Verslag 2018

Download hier het Financieel Verslag 2019

Download hier het Financieel Verslag 2020

Download hier het Financieel Verslag 2021

Download hier het Financieel Verslag 2022

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren