Afbeelding van Huub & adelheid

Het conceptuele Zaai- en pootproject The Unifying Spiritual Field verbeeldt de aarde als een vredesakker. De mens is zijn bewerker/gebruiker, onderdeel van het totale proces van voortgang en evolutie. Zoals bij ontkiemend zaad, zijn in oorsprong de patronen al vastgelegd: macro = micro. The Unifying Spiritual Field of the World is een verbindend spiritueel Quantum-Art project, een manifest van het veranderend mondiaal bewustzijn, de Quantum Leap, het ontwaken van een nieuw mens en wereldbeeld: de ‘Mens op Weg naar een Nieuwe Renaissance’.

De mens echter, beschikt over een bewustzijn waarin zijn creatieve en spirituele waarde zich manifesteert, een potentie die, als de natuur, zich rijk schakeert in sociale vormen en culturele verschillen. The Unifying Field wil dit individuele bewustzijn laten uitgroeien tot een mondiaal collectief proces, geïnspireerd door het verlangen te worden zoals we in diepste wezen zijn en de Schepper ons bedoeld heeft. Schepper en Schepping zijn één, alles is met alles verbonden. Vanuit deze visie gebruiken we de naam Quantum-Art, waarbij de mystiek en symboliek van planten en getallen een belangrijke rol spelen.
Lees meer

Dit verbindende, non-profit, Quantum-Art project, geïnitieerd door de Nederlandse beeldend kunstenaars Huub  en Adelheid Kortekaas omvat in zijn totaliteit 990 vergulde kiemplantjes en 1+9 Gouden Planten van 2.20 m hoog, welke ‘de Spirituele Maat van de Mens’ symboliseren. Op 10 oktober 1991 zijn de eerste 1+3×9 kiemplantjes uitgezaaid over de hele wereld. De overige kiemplantjes worden nog steeds uitgezaaid naar bevlogen mensen die een bijdrage leveren aan de bewustwordingsprocessen en kunnen ook geadopteerd worden. De 1+9 Gouden Planten, metaforen van de ‘Spirituele Maat van de Mens worden geschonken aan bijzondere initiatieven in de wereld. Dit wereldwijde Zaai- en Pootproject zal een reis over onze aarde maken als mentale ondersteuning van ’the changing awareness’, de Mens op Weg naar een Nieuwe Renaissance.
Het Quantum-Art project, The Unifying Field, omvat:
1- het Zaai / Adoptieproject
2- het Pootproject
3- het Beeldscherm
 
Kiemplantje close

Het Zaai / Adoptieproject

In dit project worden 1+9 maal 99 kiemplantjes uitgezaaid. Zij zijn verguld, genummerd en 9 cm groot. Bij elk kiemplantje hoort een genummerd en gesigneerd document in cassette. Het kiemplantje is een metafoor voor de potentiële groeikracht van de mens. Het goud verbeeldt de spiritualiteit. Lees verder …..   Op 10 oktober 1991 worden aan 99 mensen over de wereld elk 1+3 kiemplantjes uitgezaaid. De keuze van deze 99 mensen is weliswaar persoonlijk, maar symboliseert de menselijke verscheidenheid. Zij ontvingen 1 kiemplantje voor henzelf en 3 om uit te zaaien op de akker die wij aarde noemen. In dit veld (drieluik) van 99 bijzondere mensen vinden we een ordening van 3 maal 33 Kiemplantjes: 33 mensen uit de spirituele, artistieke en filosofische wereld; 33 mensen uit de wereld van wetenschap en onderzoek; 33 mensen uit de politieke, economische en uitvoerende wereld. Aldus groeit er een akker van idee naar werkelijkheid. Op 10 oktober 1991 nam de culturele attache van de Russische ambassade, Vladimir Naidenov, de eerste 1+3 kiemplantjes, bestemd voor Michail Gorbatsjov, in ontvangst. Nog dezelfde dag gingen de andere 98 pakketten met PTT-Nederland de wereld over. De overige kiemplantjes op de 6 drieluiken worden geschonken aan bevlogen mensen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de Changing Awareness. De Kiemplantjes kunnen ook worden geadopteerd om dit kunstwerk te ondersteunen en mede vorm te geven. Zij schrijven hun naam of teken bij een genummerd kiemplantje en ontvangen het corresponderende kiemplantje met gesigneerd en genummerd document.
Lees meer
Het Pootproject

Bij elk veld (drieluik) van 99 plantjes hoort een volgroeide, honderdste, met bladgoud beklede Plant van 2.20 meter hoog: ‘een mens’ met geheven armen, de ‘Spirituele Maat van de Mens’.  De Gouden Plant wordt daarmee de metafoor voor het spanningsveld tussen hemel en aarde, de mens als vorm en beweging, als spel tussen materie en geest, de mens als Quantum-Art in de goddelijke komedie van het leven zelf. In dit metafysisch krachtenveld zoekt de mens te worden tot wie hij of zij in diepste wezen is.
De 1+9 Gouden Planten worden steeds geschonken aan bijzondere initiatieven die het leefklimaat op de wereld bevorderen.
De eerste Gouden Plant is reeds op 7 december 1989 door de toenmalige president, Vladimir Markariants, in Armenië geplant. Een symbolisch teken van nieuw leven na de aardbeving en de geboorte van het initiatief ‘Europolis’: Een vredesstad.
De tweede Gouden plant werd op 11 juni, tijdens het World Ecology Congress, UNCED Rio ’92, aangeboden aan Davi Yanomami en Marcos Terena, beiden sjamanen van de Yanomami indianen, als symbool voor een wereldwijd respect aan alle inheemse volkeren.
De derde Gouden Plant werd in mei ’93 in Den Haag overhandigd aan Michail Gorbatsov, voorzitter van het initiatief ‘International Green Cross’.
De vierde Gouden Plant is op 25 nov. 2011 overgedragen aan de Nelson Mandela Stichting voor de consistente strijd van Nelson Mandela tegen de Apartheid in Zuid-Afrika, zijn gepassioneerde  hartverwarmende inzet voor de wereldvrede en zijn krachtige oproep tot democratie, compassie en broederschap.
De vijfde Gouden Plant is in 1997 geschonken aan het vredesinitiatief Noord- en Zuid Korea, tijdens The International Peace Conference on Korea.
De zesde Gouden Plant wordt in 2010  geschonken aan één van de meest stralende, gepassioneerde spirituele en realistische Vrouwen in de wereld.
Deze Gouden Plant is tevens een ode aan de zich manifesterende VrouwenEnergie van de miljoenen onbekende sterke Vrouwen, die zich inzetten voor de veranderingsprocessen in de dagelijkse werkelijkheid.
Lees meer
Het Beeldscherm

Hier komen de fasen bij elkaar in een drie-dimensionaal beeldverslag. Het beeldscherm bestaat uit 1+9 monumentale drieluiken, uitgevoerd in corten-staal. De roestbruine kleur symboliseert de aarde. Elk drieluik meet 2.70 x 2.70 meter. Op ieder drieluik zijn 99 genummerde, vergulde kiemplantjes afgebeeld, waarvan het goud de spiritualiteit belichaamt. Lees meer …..
Het ongenummerde drieluik, waarop de namen van de 99 personen staan bijgeschreven die allen 1+3 Kiemplantjes ontvingen, staat voor het begin. De velden 1, 2 en 3 blijven voor de door hen verkozenen gereserveerd. De kiemplantjes van de overige Akkers worden nog steeds uitgezaaid of kunnen worden geadopteerd. Zij brengen de groei van ‘The Unifying Acre’ in beeld. Op het midden van ieder drieluik wordt tevens aangegeven waar de honderdste, ‘The Spiritual Dimension of Man’ tot bloei komt.The Unifying Spiritual Field of the World is een verbindend spiritueel Quantum-Art project, een manifest van het veranderend mondiaal bewustzijn, het ontwaken van een nieuw mens en wereldbeeld: de ‘Mens op Weg naar een Nieuwe Renaissance’.
Lees meer

DE GOUDEN PLANT: ‘SPIRITUELE MAAT VAN DE MENS’

Read more: Manifest Female Energy
Uitnodiging Oprah Winfrey * Manifest Female Energy

Nelson Mandela 4e Gouden Plant

De Gouden Plant, een mens- plant-teken van 2.20m. hoog: de ‘Spirituele Maat van de Mens. Zij verbeeldt een Quantum-sprong in het spanningsveld natuur / cultuur.

De Gouden Plant wil het mondiale teken zijn voor universele spiritualiteit, het teken van de potentiële energie die oprijst uit ons lichaam. Zij is het beeld van de verborgen innerlijke kracht van ieder mens van het intrinsieke verlangen om te groeien van donker naar licht, als een manifest universeel symbool voor een opnieuw ontwakend spiritueel mens- en wereldbeeld, waarin de bewustwording van de spirituele dimensie van de mens de bron wordt van de vormgeving van het eigen unieke leven.

De Gouden Plant wordt daarmee de metafoor voor het spanningsveld tussen hemel en aarde, de mens als vorm en beweging, als spel tussen materie en geest, de mens als Quantum-Art in de goddelijke komedie van het leven zelf. In dit metafysisch krachtenveld zoekt de mens te worden tot wie hij of zij in diepste wezen is.
De Gouden Plant is het teken van de potentiële energie die oprijst uit ons lichaam. Zij is het beeld van de verborgen innerlijke kracht van ieder mens van het intrinsieke verlangen om te groeien van donker naar licht, als een manifest universeel symbool voor een opnieuw ontwakend spiritueel mens- en wereldbeeld.
De Gouden plant ontstaat in de leegte van het weggelaten 33ste woord  PLANT in de ‘Metafysische Tuin’; de verbeelding van het scheppingsverhaal van Johannes,      vers 1 : 1  –  1 : 14 Zij is een gnostische teken van onze verbondenheid met het alles en allen inspirerende ‘Al’.
De geboorte van de Gouden Plant inspireerde tot het mondiale non-profit Quantum-Art project: The Unifying Spiritual Field of the World. Deze Wereld-Vredesakker groeit vanuit de bewustwording dat ieder mens een unieke Zaailing is van moeder aarde.
Lees meer

MANIFEST VROUWENENERGIE 2010
geïnspireerd op het Quantum-Art project THE UNIFYING SPIRITUAL FIELD OF THE WORLD * Uitnodiging Oprah Winfrey * Manifest Female Energy
Mede hierdoor zien we deze signalen zich over de hele wereld verspreiden en constateren dat Vrouwen meer en meer de durf en het lef hebben om bestaande maatschappelijke structuren te doorbreken. Zij zoeken naar nieuwe wegen in de vormgeving van hun leven, op de bres voor een meer humane, meer harmonische samenleving. Hun daadkracht en inventiviteit vervangt in toenemende mate de heersende en beheersende patriarchale culturen.
Vrouwen vormen een belangrijke factor in het openen van poorten naar een nieuwe samenleving. Indien Vrouwen over de wereld hun specifieke Vrouwelijke kracht verbinden, zullen zij in staat zijn de geschillen en langlopende haatgevoelens in de wereld op een geheel eigen wijze te benaderen en mogelijk te elimineren of op zijn minst te reduceren.
Evolutionair gezien vraagt de toekomst van de aarde om een nieuw mondiaal elan; de quantum-sprong van de bewustwording dat alles met alles verbonden is. Het bewustzijn wordt een deelnemend bewustzijn, een overgang van individueel naar universeel denken, van ik naar wij. Hier ontstaat een nieuwe ruimte waarin de vrouwelijke en Mannelijke energie elkaar evenwaardig kunnen inspireren om te groeien naar een nieuwe krachtige en creatieve spirituele wereldorde. Het leven als een unieke uitdaging van de schepping, het leven als Kunstwerk, het leven als Quantum-Art. De mens als een spirituele bloem op weg naar een
‘Nieuwe Renaissance’.

In de oudste geschiedenis was de ‘Grote Moeder’ het symbool voor de sacrale energie van de mensheid. De Vrouw als Godin, als opperste symbool van vruchtbaarheid en scheppingskracht, verloor in de loop van de geschiedenis haar matriarchale status aan een zich steeds
sterker op de voorgrond dringend patriarchaal mannelijk Godsbeeld.
De wereld van de kunst en de religie biedt een helder en fascinerend beeld van deze ontwikkeling in het menselijk denken en handelen. Hier zien we o.a. de Vrouw ’gelauwerd en bezongen’ en op een voetstuk geplaatst, maar ontdaan van haar identiteit en bewegingsvrijheid.
In het begin van de vorige eeuw en later in de ‘60-tiger en ’70-tiger jaren manifesteert zich met name in Europa, steeds duidelijker de vrouwenbeweging. De Vrouw wil zich bevrijden van de patriarchale samenleving en zich als een zelfstandig en evenwaardig individu gerespecteerd zien. In het perspectief van de tijdgeest zien we dat de Vrouw door haar heldere directheid, openheid, compassie en oorspronkelijke, creatieve benadering van de dagelijkse werkelijkheid zich steeds nadrukkelijker profileert en zich krachtig een weg zoekt in de huidige complexe samenleving. De intrede van de grensoverschrijdende mogelijkheden van het Wereld Wijde Web speelt hierbij een belangrijke rol.
DEZE KUNST-MANIFESTATIE IS BEDOELD OM WERELDWIJDE AANDACHT TE
VESTIGEN OP DE UNIEKE KRACHT VAN DE VROUWENENERGIE
In het wonder van de schepping manifesteren zich Vrouwelijke en Mannelijke energie.
Evolutionair gezien een vondst van de ‘Schepper’, immers het spanningsveld tussen deze beide
energieën blijkt een onuitputtelijke bron van scheppingskracht.

33 BEVLOGEN VROUWEN
Amy Tan * Anne Hastings * Annine van der Meer * Brandon Bays * Caroline Cory * Christine
Pannebakker * Ciska Dresselhuys * Danah Zohar * Esra’a Al Shafei * Eve Ensler * Fiona Montagu * Hoda Al Khamis-Kanoo * Inez van Oord * Irene van Lippe-Biesterfeld * Isabelle Allende * Karen Armstrong * Lulu Wang * Marianne Williamson * Nalini Nadkarni Nancy Lublin * Narisscia Botha * Nelie Kroes * Ogega Moturi * Paola Antonelli * Rickie Byars Beckwith Shirly Nicholson * Sima Samar * Somaly Mam * Wangari Maathai,
en 4 voor de stralende Vrouw van de grote Gouden Plant. Nr. 33 voor haarzelf en drie
anderen om uit te zaaien naar Vrouwen die haar leven hebben beïnvloed.
EEN ODE AAN DE VROUWENENERGIE
Vanuit het Quantum-Art project The Unifying Spiritual Field of the World wordt een ‘Gouden Plant’ symbool van ‘The Spiritual Dimension Of Man’ geschonken aan één van de meest stralende, gepassioneerde, spirituele en realistische Vrouwen in de wereld. Zij staat symbool voor de zich steeds krachtiger manifesterende VrouwenEnergie. Deze ‘Gouden Plant’ is tevens een ode aan de miljoenen onbekende Vrouwen die zich inzetten voor de veranderingsprocessen in de dagelijkse werkelijkheid.
In het perspectief van deze manifestatie ontvangen 33 bevlogen Vrouwen vanuit deze
WereldAkker een klein gouden ‘Kiemplantje’ met een persoonlijke brief en een begeleidend
document voor hun unieke bijdrage aan de Veranderingsprocessen in de wereld

De Tempelhof, 2010 © Adelheid en Huub Kortekaas

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

 • Unifying Field, Seedlings, Golden Plant, Non-profit project, Art project, artists Huub en Adelheid Kortekaas, De Tempelhof, awareness, sustainable future, Changing awareness,foodprint, climate change, unifying our World

  Logo Unifying-Fields-Our World. A personal and global change in human history !

 • Quantum Art, kunstproject The Unifying Field, Gouden Planten, Zaailing, Vredesproject, Kunstenaars Adelheid & Huub kortekaas, Armenie, Europolis, Zaailingen, Kiemplanten

  Overhandiging, 1e Gouden Plant aan het initiatief Europolis voor een Vredesstad in Armenie

 • Unced RIO 1992, Quantum Art, kunstproject The Unifying Field, Gouden Planten, Zaailing, Vredesproject, Quantum Art, Kunstenaars Adelheid & Huub kortekaas, Winssen,

  Overhandiging, 2e Gouden Plant aan The Indegenous People Unced RIO 1992 uit het Quantum Art project The Unifying Field,

 • 3e Gouden Plant, International Green Cross , Kunstenaars Huub & Adelheid Kortekaas, Gorbatsov, Gouden Plant, kunstproject The Unifying Field, Zaailingen, Vredesakker,

  Overhandiging 3e Gouden Plant aan Gorbatsov als Chairman van het International Green Cross Initiative

 • Adelheid & Huub Kortekaas, De Tempelhof, Mandela, Gouden Plant, Unifying Field, Quantum Art, Drakenstein Gevangenis, Pearl, Zaailing, Seedling

  Overhandiging 4e Gouden Plant uit het vredesproject Unifying Field, voor Nelson Mandela voor zijn niet aflatende strijd tegen de Apartheid. Drakenstein Gevangenis, Pearl

 • , Noord Korea, Zuid Korea, Vredesinitiatief, International Peace Conference on Korea, Quantum Art, kunstproject The Unifying Field, Gouden Planten, Zaailing, Vredesproject, Kunstenaars Adelheid & Huub kortekaas, Zaailingen, Kiemplanten

  Overhandiging 5e Gouden Plant in 1997 aan het vredesinitiatief Noord- en Zuid Korea, tijdens The International Peace Conference on Korea

 • Female Energy Manifest, Oprah Winfrey, Vrouwen Energie, Quantum Art, kunstproject The Unifying Field, Gouden Planten, Zaailing, Vredesproject, Kunstenaars Adelheid & Huub kortekaas, Winssen, Gouden Planten,

  De 6e Gouden Plant van het kunstproject the Unifying Field Is gereserveerd voor Oprah Winfrey als Icoon voor de Female Energy.

 • 'Spirituele Maat van de Mens' , Gouden Plant, aardcirkel, kunstproject The Unifying Field, Kunstenaars Adelheid & Huub kortekaas,

  De 'Spirituele Maat van de Mens' 2.20m in het centrum van onze aarde

 • 4e Gouden Plant, Mandela, kunstproject, Quantum Art project, The Unifying Field, Gouden Planten, Zaailing, Vredesproject, Kunstenaars Adelheid & Huub kortekaas, Winssen,

  2011, 4e Gouden Plant voor Mandela voor zijn niet aflatende strijd tegen de Apartheid

 • Unifying Field, signeren, Jan Terlouw

  Unifying Field, 1992 Kiemplantje voor Jan Terlouw

 • Unifying Field, Signeren, Victor & Nettie Westhof, kunstenaarsduo Adelheid & Huub Kortekaas, Unifying Field, Wereldakker, Vredesakker, Zaailing, Gouden Plant,

  Unifying Field, Signeren van Victor & Nettie Westhof

 • Kiemplantje, Ervin Laszlo, President of the Club from Budapest, kunstenaarsduo Adelheid & Huub Kortekaas, Unifying Field, Wereldakker, Vredesakker, Zaailing, Gouden Plant,

  Kiemplantje voor Ervin Laszlo, President of the Club from Budapest

 • kunstenaarsduo Adelheid & Huub Kortekaas, Unifying Field, Wereldakker, Vredesakker, Zaailing, Gouden Plant, Dries van Agt, signeren, kunst, quantum art,

  Dries van Agt, former Chairman van het kunstproject The Unifying Field

 • kunstenaarsduo Adelheid & Huub Kortekaas, Unifying Field, Wereldakker, Vredesakker, Zaailing, Gouden Plant, Herma en Herma Wijffels, signeren, kunst, quantum art,

  Signeren Unifying Field door Herma & Herman Wijffels voor hun bijdragen aan een betere meer duurzame wereld

 • Unifying Field, kunstenaarsduo Adelheid & Huub Kortekaas, Unifying Field, Wereldakker, Vredesakker, Zaailing, Gouden Plant, signeren, kunst, quantum art,

  Jenny Elissen ontving een Seedling voor haar bijdrage aan 'The Perfect World Principle' en haar support aan duurzame initiatieven.

 • Lulu Wangschrijfster en verbinder van Oost en West ontving vanuit het Manifest Female Energy een Kiemplantje

 • kunstenaarsduo Adelheid & Huub Kortekaas, Unifying Field, Wereldakker, Vredesakker, Zaailing, Gouden Plant, signeren, kunst, quantum art,

  Vanuit het Manifest Female Energy ontvangt Annine van der Meer een Kiemplantje. Zij is oprichter van Academy Pansophia, schrijfster en onderzoeker naar de vrouw in de historie

 • Unifying Field, artistduo Huub & Adelheid Kortekaas, De Tempelhof, The Tempelhof, logos, Seedling, Golden Plant, Haert, unify, Paece, ,

  Worldwide symbol of Peace. a true contribution to the development of a conscious universal awareness.

 • De Werelakker 'The Unifying Field'

 • Anima Mundi, Ziel van de Wereld, Tempel van bewustwording, tempel, beeldendkunstenaarsduo Adelheid & Huub Kortekaas, De Tempelhof, Pelgrimsplek

  Anima Mundi, Ziel van de Wereld, Tempel van bewustwording

 • Anima Mundi, Tempel van bewustwording, Quantum Art, religie, Bouwkunst, Kunstenaars Adelheid & Huub kortekaas, architectuur, quantum art, Rechters van de Tijd, Ziel van de Wereld,

  Animatie Anima Mundi 2020

3e Gouden Plant, International Green Cross , Kunstenaars Huub & Adelheid Kortekaas, Gorbatsov, Gouden Plant, kunstproject The Unifying Field, Zaailingen, Vredesakker,
Overhandiging 3e Gouden Plant aan Gorbatsov als Chairman van het International Green Cross Initiative

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren